Przewiń do:

Dostępność cyfrowa

Muzeum Miejskie w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.zory.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2015. Data ostatniej istotnej aktualizacji:  30.06.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucjan Buchalik, email lucjanbuchalik@muzeum.zory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-43-43-174.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej   Rzecznika Praw Obywatelskich 


Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Muzeum Miejskiego w  Żorach położone przy ul. Muzealnej 1/2, w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Muzeum nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych. 
 3. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w ww. budynku jest ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacji)
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacji i portierzy),
 6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych,
 7.  Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna wystaw

 Każdy zwiedzający (lub grupa zwiedzających) po zakupieniu biletu wstępu w punkcie informacji, ma przydzieloną osobę przewodnika. Przewodnik oprowadza po wystawach stałych (poziom 0) i wystawie czasowej (poziom -1) dostarczając wyczerpujących informacji dotyczących treści zawartych na ekspozycjach. W Muzeum jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem znającym język migowy. W razie takiej potrzeby dobrze jest  dokonać zgłoszenia w punkcie informacji z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Dodatkową formę uzyskania informacji stanowią opisy eksponatów umieszczone na pionowych panelach informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej. Napisy mogą nastręczać problemów osobom z wadami wzroku, ponieważ rozmiar liter jest niewielki (wystawa Polskie poznawanie świata). Wysokość umieszczenia napisów może okazać się problematyczne również dla osób z ograniczonym zakresem ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wystawy nie są zaopatrzone w  opisy w alfabecie Braille’a. We wszystkich tych sytuacjach asysta przewodnika muzealnego okazuje się pomocna.

Alternatywą zdobycia informacji są również liczne multimedia w przestrzeni wystaw stałych, które są wyczerpującym kompendium wiedzy dotyczącej wystaw. Nieliczne multimedia są poza zasięgiem osób poruszających się na wózku.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.