Przewiń do:

Odkryj w sobie talent rysunkowy i prześlij nam kilka prac związanych z tematyką Żor. Inspiracje szukaj w przyrodzie, architekturze czy wydarzeniach miejskich.

Zapraszamy wszystkich do ponownego udziału w konkursie. Rozciągamy czas nadsyłania prac do 24 maja 2016 roku. Może uda się nam zachęcić inne grupy wiekowe w Żorach, dzieci jak i dorosłych. Wierzymy, że jest wielu wspaniałych rysowników i grafików, którzy swoim talentem rysowniczym zachęcom innych Żorzan i nie tylko. Nagrody i nominacje poprzez pojawienie się rysunku z podpisem autora na różnych gadżetach muzealnych i miejskich niech będą zachętą w tworzeniu. Tak wiele i niewiele zarazem potrzeba: kartka, ołówek, nasze miasto i "ręka artysty".

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Żory w rysunku i grafice 2016

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania sztuką oraz promocja miasta Żory poprzez ujęcie miasta w rysunku i grafice w sposób ciekawy i oryginalny.

1.2. Organizatorem Konkursu „Żory w rysunku i grafice” jest Muzeum Miejskie w Żorach.

1.3. Z przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Dział Promocji i Wydawnictw Muzeum Miejskiego w Żorach.

1.4. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona na stronie www.muzeum.zory.pl.

1.5. Komunikaty i informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.muzeum.zory.pl.

2. ZASADY KONKURSU.

2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Żor za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Miejskiego w Żorach oraz członkowie Jury Konkursu.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac plastycznych w określonych w regulaminie terminie i formie oraz dostarczenie załączonych załączników nr 1 i 2.

2.4. Rysunki lub grafiki powinny mieć format nie mniejszy niż A5. Wersja kolorystyczna: czarno-biała na białym tle.

2.5. Tematyką prac jest miasto Żory mając na uwadze architekturę miejsca, przyrodę, ciekawe zakątki, ludzi na tle miasta, pory roku. Liczą się dobre pomysły i kreatywność.

2.6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 realizacje plastyczne własnego autorstwa.

3. PRZEBIEG KONKURSU.

3.1. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 24 maja 2016 roku.

3.2. Prace należy przesyłać na adres, Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny "Żory w rysunku i grafice" dołączając stosowny formularz zgłoszeniowy zawierający: • imię i nazwisko autora prac, • datę urodzenia, • dane teleadresowe, tel. e-mail • tytuł pracy lub krótki opis miejsca, wydarzenia do którego odnosi się grafika • osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu znajduje się do pobrania na stronie internetowej muzeum.zory.pl oraz w sekretariacie w Muzeum Miejskim w Żorach ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory

3.4. Prace doręczone organizatorowi po określonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

3.5. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu.

3.6. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 31.05.2016 r.

3.7. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 1.06.2016 r.

3.8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.muzeum.zory.pl, a zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie na podstawie podanych danych teleadresowych.

3.9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.10 Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym przez organizatora miejscu i terminie po zakończeniu konkursu.

3.11 Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom.

4. NAGRODY.

4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I – III i wyróżnienia.

4.2. Nagrody rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych muzeum wykorzystujący potencjał nagrodzonych prac rysunkowych i graficznych zaznaczając autora pracy na wykonanym produkcie reklamowym.

5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac plastycznych z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz promocją muzeum.

5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Muzeum Miejskiemu w Żorach nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części dzieła, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami b) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, c) rozpowszechnianie dzieła w sieci internet, sieciach zamkniętych oraz na ekranach LED, d) prawo do całkowitej ingerencji w dzieło w związku z przygotowaniem pracy plastycznej na różne pola eksploatacyjne do produkcji materiałów promocyjnych e) prawo do wykorzystywania dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

5.3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5.4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Załączniki

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.